Vad är våld?

”Våld är varje handling som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker en annan person och som får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill”
– Per Isdal, Meningen med våld, 2001

 

Våld kan yttra sig på följande sätt:

 • Fysisk våld: Handlingar riktade mot din kropp såsom knuffar, slag och sparkar

 • Psykisk våld: Nedvärderande och kontrollerande beteende. Hotar och kränker dig

 • Sexuell våld: Sexuellt utnyttjande, våldtäkt. Du tvingas utföra handlingar mot din vilja

 • Materiellt: Våld mot materiella ting, slå i väggar och dörrar. Förstörelse av föremål

 • Ekonomiskt: Kontroll över pengar. Tar lån i ditt namn

 • Hot: Aggressivt beteende som du uppfattar som skrämmande

 • Trakasserier: Hot via telefon och sms, ständigt brutna överenskommelser

Våldets olika uttrycksformer

Våldsutsattheten är ofta komplex och skiljer sig utifrån individens unika situation. Särskilt utsatt kan man vara när man har beroendeproblematik, funktionsnedsättning, lever med hedersrelaterat våld och förtryck, och/eller som HBTQ person.

 

Hedersrelaterat våld och förtryck

kan se olika ut och är ofta utövat av familjen och släkten. Kontroll av kvinnors sexualitet är central, vilket innebär att kollektivet har starka åsikter om hur du som kvinna ska leva och bete dig. Att bryta mot familjens värderingar och normer kan innebära att du blir utfryst, hotad eller utsatt för våld.

 

Kvinnor med funktionsvariation/funktionsnedsättning

kan som kvinnor generellt vara utsatta för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, men våldet kan också vara riktat mot din funktionsnedsättning genom att du exempelvis nekas rätt medicin eller hjälpmedel. Du kan vara i beroendeställning till din partner eller anställd personal och ha svårt att förmedla din utsatthet till någon.

Våld mot HBTQ-personer (homo-,bi-,trans-,queer-) har likheter med det partnervåld som förekommer i heterosexuella relationer. Det som utmärker våldsutsatthet hos HBTQ-personer är att du kan ha en särskild sårbarhet till följd av den heteronorm som råder i samhället och som kan leda till homofobi och diskriminering i bemötandet av dig som våldsutsatt person. Som HBTQ-person riskerar du, utöver partnervåld, även att utsättas för hatbrott och hedersrelaterat våld och förtryck på grund av sexuell läggning och/eller könsuttryck.

 

Varningstecken

De som utövar våld mot sin partner följer många gånger ett mönster, och ofta finns det varningssignaler. Stämmer något eller några av nedanstående egenskaper, kan det vara ett varningstecken!

Våldsutövare:

 • Är angelägen om att snabbt etablera ett fast förhållande

 • Klagar ofta på dig och det du gör

 • Är svartsjuk och kontrollerande

 • Isolerar dig från familj och vänner

 • Kränker dig sexuellt

 • Har plötsliga humörsvängningar

 • Skriker på dig och kallar dig för nedsättande ord

 • Har en omodern syn på könsroller

 • Skyller sina problem och misstag på andra

 • Hotar med våld

 • Är elak mot djur